Niniejszy regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.job-natalux.com przez PPHU "Natalux" Natalia Sosna-Kudrys z siedzibą w Żarkach Letnisko.

Wyjaśnienia do okresleń użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu www.job-natalux.com”;
 2. Usługodawca – PPHU "NATALUX" Natalia Sosna-Kudrys z siedzibą w Żarkach Letnisko, ul. Zielona 19 ,42-311 Żarki Letnisko, wpisany do CEIDG pod nr 2856.
 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie www.job-natalux.com.
 4. Usługi – szereg usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie. Rozpoczęcie świadczenia każdej z usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej usługi. Umowa o świadczenie usługi zawarta jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej usługi,  w przypadku usług płatnych – z chwilą dokonania płatności za usługę. Użytkownik samodzielnie wybiera, z których usług zamierza korzystać. Zakończenie umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej usługi lub z chwilą upływu okresu, na który została zawarta, natomiast w przypadku płatnych usług, z chwilą zakończenia okresu na jaki  została usługa opłacona.
 5. Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników.
 6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
 7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.

Rozdział I . Rodzaje i zakres Usług, warunki ich świadczenia:

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

 1. udostępnienie ofert pracy umieszczanych w Serwisie
 2. udostępnienie bazy online w Serwisie.
 3. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Kandydatów:
  1. możliwość dodawania CV i innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę zgodnie z ustawą w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;
  2. możliwość przeglądania ofert pracy zamieszczonych przez Pracodawców.
 4. Dodawanie ogłoszenia przez Kandydata poszukującego pracy jest bezpłatne.
  Ogłoszenie DARMO może zawierać nie więcej niż 250 słów. Czas emisji ogłoszenia to 31 dni. Ogłoszenie STANDARD nie posiada limitu znaków. Czas emisji to 31 dni. Opłata w wysokości 4,00zł brutto tj.3,25zł netto + 23% VAT pobierana jest wyłącznie za wyróżnienie ogłoszenia, nie za jego zamieszczenie. Ogłoszenie DUO nie posiada limitu znaków. Czas emisji to 31dni. Opłata w wysokości 4,00zł brutto, tj. 3,25zł netto + 23% VAT pobierana jest wyłącznie za wyróżnienie ogłoszenia, nie za jego zamieszczenie. Usługodawca daje możliwość wyróżnienia ogłoszenia Kandydata w Serwisie. Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne i dobrowolne. Użytkownik decydując się na wyróżnienie ogłoszenia akceptuje niniejszy regulamin i zgadza się na dokonanie opłaty. Ogłoszenie wyróżnione będzie aktywne w Serwisie przez okres 31dni od daty opłacenia ogłoszenia i zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. Ogłoszenie wyróżnione będzie widoczne na początkach listy ogłoszeń, zgodnie z kolejnością ich dodania do Serwisu. Istnieje ograniczenie ilości ogłoszeń wyróżnionych na pierwszej stronie listy ogłoszeń. Wówczas kolejność wyświetlania ogłoszeń jest zgodna z kolejnością ich dodania do Serwisu. Opłata za wyróżnienie ogłoszenia Kandydata w Serwisie wynosi 4,00 zł brutto tj.3,25zł netto + 23% VAT i nie podlega zwrotowi przed końcem emisji ogłoszenia w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub nieopublikowania go. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem w treści ogłoszenia. Ogłoszenie zostanie umieszczone w Serwisie w ciągu 1-3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku odbiorcy lub w przypadku ogłoszenia bezpłatnego-po sprawdzeniu poprawności treści.
 5. Formularz zamówień udostępniony w Serwisie pozwala na dodanie ogłoszenia do Serwisu. Wypełnienie formularza powoduje akceptację niniejszego Regulaminu. korzystając z Serwisu, a zwłaszcza z dodawania  ogłoszeń, Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w procesach rekrutacyjnych. Podanie danych przez Kandydata w procesie wypełniania formularza jest dobrowolne. Niepodanie odpowiednich danych osobowych może ograniczyć lub zablokować dostęp do korzystania z Usługi w Serwisie. Kandydat ma możliwość dodania do formularza swojego CV lub innych dokumentów związanych z przebiegiem kariery zawodowej.
  Dane osobowe osób prywatnych, podawane przy wypełnianiu formularzy dodania ogłoszenia nie podlegają Polityce Prywatności. Dane osobowe oraz teleadresowe firm i osób prywatnych, podawane przy dodawaniu ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu ze względu na ogłoszeniowy charakter usługi. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi, firmami i instytucjami, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 6. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych( Dz.U.1997  nr133 poz.883). Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu realizacji Usług objętych umowami o  ich świadczenie, zawartymi na podstawie Regulaminu.
  W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Usługodawca otrzymuje od Kandydata i przetwarza następujące dane osobowe w celach należytego wykonania Usługi:
  • imię i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • miejsce i adres zamieszkania lub zameldowania;
  • adres do korespondencji;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numery telefonów;
  • numer PESEL;
  • NIP;
  • zawód;
  • informacje o wykształceniu;
  • informacje o obecnym i poprzednich miejscach pracy;
  • informacje o znajomości języków obcych;
  • informacje o kwalifikacjach;
  • informacje o udziałach w szkoleniach i konferencjach;
  • informacje o doświadczeniu zawodowym;
  • informacje o rodzaju poszukiwanej pracy
  Obowiązkowe zamieszczenie klauzuli :
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji i ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".
  Kandydat może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Rozdział II. Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie, za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Usługodawca rozpatrzy reklamację złożoną przez Użytkownika w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

W przypadku przerw w dostępie do Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, Usługodawca przedłuży czas emisji odpowiednio do trwających utrudnień w dostępie do Serwisu.

Rozdział III. Rezygnacje i ograniczenia

 1. Usługodawca może zweryfikować Użytkownika przed wcześniejszym zamieszczeniem ogłoszenia.
  Usługodawca podejmuje decyzję u umieszczeniu ogłoszenia w Serwisie.W przypadku odmowy umieszczenia ogłoszenia w Serwisie, za które została wniesiona opłata, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę.
 2. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego wyglądu ogłoszenia przesłanego przez Użytkownika.
 4. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia w zakresie określania obszaru zawodowego, branży, aby jego parametry były  podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Użytkowników w błąd.
 5. Użytkownik może zrezygnować z emisji ogłoszenia w Serwisie. W przypadku wyboru ogłoszenia wyróżnionego, za które została dokonana opłata zgodna z cennikiem, rezygnacja jest możliwa tylko w przypadku niewyemitowania ogłoszenia w Serwisie. Wówczas należność może zostać zwrócona. W przypadku, gdy opłacone ogłoszenie jest widoczne w Serwisie, pozostanie ono aktywne do momentu zakończenia czasu emisji. Nie zostanie zwrócona opłata Użytkownikowi w przypadku rezygnacji z ogłoszenia przed końcem opłaconego ogłoszenia. Ogłoszenie zostaje usunięte z Serwisu po zakończeniu umownego okresu wyświetlania ogłoszenia.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Zmiany w Regulaminie powstałe w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, nie zmieniają tej umowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone dane w ogłoszeniu, jego treść oraz za dalsze losy Kandydata. 
 4. Usługodawca nie odpowiada  za szkody powstałe z winy niezależnej od niego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres oraz zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Serwisu.