Niniejszy regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.job-natalux.com przez PPHU "Natalux" Natalia Sosna-Kudrys z siedzibą w Żarkach Letnisko.
Wyjaśnienia do określeń użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu www.job-natalux.com”;
 2. Usługodawca – PPHU "NATALUX" Natalia Sosna-Kudrys z siedzibą w Żarkach Letnisko, ul. Zielona 19 ,
  42-311 Żarki Letnisko, wpisany do CEIDG pod nr 2856.
 3. Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie www.job-natalux.com.
 4. Usługi – szereg usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie. Rozpoczęcie świadczenia każdej z usług następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z danej usługi. Umowa o świadczenie usługi zawarta jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej usługi,  w przypadku usług płatnych – z chwilą dokonania płatności za usługę. Uzytkownik samodzielnie wybiera, z których usług zamierza korzystać. Zakończenie umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą zakończenia korzystania z tej usługi lub z chwilą upływu okresu, na który została zawarta, natomiast w przypadku płatnych usług, z chwilą zakończenia okresu na jaki  została usługa opłacona.
 5. Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników
 6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą lub zleceniodawcą;
 7. Użytkownik – Pracodawca lub Kandydat.

Rozdział I Rodzaje i zakres Usług, warunki ich świadczenia

Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi na rzecz Pracodawców:

 1. Udostępnienie ofert pracy Kandydatów umieszczanych w Serwisie.
 2. Możliwość umieszczania ofert pracy w Serwisie.
 3. Umieszczanie w Serwisie ogłoszeń o pracę, zleconych przez Pracodawcę. Poszczególne Usługi mogą być świadczone bezpłatnie lub odpłatnie. Usługi płatne w Serwisie będą tak oznaczone, aby przed wyborem Usługi Użytkownik mógł zapoznać się z ich ceną. Do podanych Usług zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie uzależnione może być od  uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem. Ogłoszenie nie może zawierać w swojej treści więcej niż jednego stanowiska o poszukiwanym kandydacie. Jedno ogłoszenie dotyczy tylko jednego stanowiska pracy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub nieopublikowania go. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem w treści ogłoszenia.
 4. W Serwisie dostępne są trzy typy ogłoszeń:
  1. drobne( Simple ) .Ogłoszenie to może zawierać nie więcej niż 250 słów. Słowem w rozumieniu ustępu powyższego jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.
  2. Standard . Ogłoszenie bez limitu znaków.
  3. Super. Ogłoszenie bez limitu znaków.
   Ogłoszenie zostanie umieszczone w Serwisie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku odbiorcy w ciągu 1-3 dni roboczych.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie przez podmioty zawodowo trudniące się pośrednictwem w zatrudnianiu lub doradztwem personalnym może wymagać zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem odrębnej umowy o współpracy  lub wykupienia jednego z pakietów dostępnych w Serwisie.
 6. Pakiety Ofert  dostępne w Serwisie są ważne przy jednorazowym wykorzystaniu wszystkich ogłoszeń. Użytkownik może wykupić jeden Pakiet wybierając z trzech dostępnych opcji 5, 10, 15 ogłoszeń w promocyjnych cenach. Przy niewykorzystaniu wszystkich ogłoszeń z pakietu opłata za liczbę niewykorzystanych ofert nie podlega zwrotowi. Wybrany Pakiet może zostać wykorzystany jeden raz przez jednego Użytkownika, chyba że ustali się indywidualne warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem odrębną umową.
 7. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, akceptuje niniejszy Regulamin.
 8. W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia w Serwisie , Użytkownik wypełnia formularz.
  Formularz zamówień udostępniony w Serwisie pozwala na dodanie ogłoszenia do Serwisu. Wypełnienie formularza powoduje akceptację niniejszego Regulaminu. Korzystając z Serwisu, a zwłaszcza z dodawania ogłoszeń, Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w warunkach świadczenia należycie Usługi. Podanie danych  przez  Pracodawcę w procesie wypełniania formularza jest dobrowolne. Formularz winien zostać wypełniony zgodnie z prawdą. W formularzu ogłoszenia nie można podać danych nieprawdziwych, niezgodnych z polskim prawem.
 9. Usługodawca podejmuje decyzję u umieszczeniu ogłoszenia w Serwisie. Usługodawca może zweryfikować Użytkownika przed wcześniejszym zamieszczeniem ogłoszenia. W przypadku odmowy umieszczenia ogłoszenia w Serwisie, za które została wniesiona opłata, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę w ustalonym terminie. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego wyglądu ogłoszenia przesłanego przez Użytkownika.
  Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia w zakresie określania obszaru zawodowego, branży, aby jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały Użytkowników w błąd. Ogłoszenie może zostać umieszczone w wybranej przez Użytkownika kategorii Serwisu.

Rozdział II. Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług w dowolnej formie,  za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając reklamację pod adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Usługodawca rozpatrzy reklamację złożoną przez Użytkownika w terminie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

W przypadku przerw w dostępie do Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, Usługodawca przedłuży czas emisji odpowiednio do trwających  utrudnień w dostępie do Serwisu.

Rozdział III. Rezygnacje i ograniczenia

 1. Użytkownik może zrezygnować z emisji ogłoszenia w Serwisie. W przypadku wyboru ogłoszenia płatnego, za które została dokonana opłata zgodna z cennikiem, rezygnacja jest możliwa tylko w przypadku niewyemitowania ogłoszenia w Serwisie. Wówczas należność zostanie zwrócona. W przypadku, gdy opłacone ogłoszenie jest już widoczne w Serwisie, pozostanie ono aktywne do momentu zakończenia czasu emisji. Nie zostanie zwrócona opłata Użytkownikowi w przypadku rezygnacji z ogłoszenia przed końcem czasu emisji opłaconego ogłoszenia. Ogłoszenie zostaje usunięte z Serwisu po zakończeniu umownego okresu wyświetlania ogłoszenia.
 2. W przypadku wykupienia przez Użytkownika pakietu ogłoszeń z dostępnych w Serwisie i niewykorzystania w określonym regulaminowo terminie całego pakietu, okres trwania usługi może zostać przedłużony po wcześniejszym ustaleniu warunków pomiędzy stronami.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Zmiany w Regulaminie powstałe w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem, nie zmieniają tej umowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone dane w ogłoszeniu, oraz jego treść.
 4. Usługodawca nie odpowiada  za szkody powstałe z winy niezależnej od niego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia działania Serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres oraz  zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w działaniu Serwisu.
  W przypadku przerw w dostępie do Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, Usługodawca przedłuży czas emisji odpowiednio do trwających  utrudnień w dostepie do Serwisu.